Algemene voorwaarden 

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met Praktijk Roozemond, Kamer van Koophandel nummer 65656415
 2. Bedrijfsomschrijving
  Praktijk Roozemond is een zelfstandige eenmans-praktijk voor psychodynamische therapie en coaching. Jeanet Roozemond is opgeleid door de Academie voor Psychodynamica. 
 3. Algemeen

 

 1. Praktijk Roozemond is een praktijk voor psychodynamische therapie en coaching. De therapie en coaching  gaan uit van de kwaliteiten en het oplossingsvermogen van de klant.
 2. De klant draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van het traject. Ook blijf de klant verantwoordelijk voor wat er met hem gebeurt en voor de besluiten en handelingen waartoe de klant komt als reactie op de sessie(s).
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de therapeut juist te informeren over allerlei zaken die zijn geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessie. 
 4. Praktijk Roozemond kan geen garanties geven maar zal zich volledig inspannen om het begeleidingstraject succesvol te laten zijn.
 5. De minderjarige klant laat de overeenkomst mede ondertekenen door ouders of verzorgers. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de individuele therapeutisch begeleiding. 
 6. Praktijk Roozemond mag klanten weigeren en zal wanneer dit het geval is, de reden opgeven. 
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 8. Bij de start van het traject tekent de klant een begeleidingsovereenkomst. De klant tekent dan tevens voor akkoord met de algemene voorwaarden, punt 1 t/m punt 12. 
 1. Afspraken
 1. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie (bij ziekte tot 8 uur) kosteloos door de klant worden geannuleerd. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van overlijden van bloed- of aanverwanten bestaat de gelegenheid de behandeling kosteloos te annuleren. 
 2. Wanneer de klant een afspraak vergeet worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht. 
 3. De zaterdag en zondag vallen buiten de 24 uurs-regeling. Een afzegging op zaterdag of zondag wordt in die zin beschouwd als een afzegging op maandag. In geval van een afspraak op maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00u. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. 
 4. Praktijk Roozemond heeft het recht afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de therapeut, die de therapeut niet kon voorzien), waardoor de therapeut de afgesproken sessie niet naar behoren kan begeleiden. In dit geval is de klant geen kosten verschuldigd. Indien van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. 
 5. Bij het niet doorgaan van een sessie is Praktijk Roozemond op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade. 
 6. Indien de klant later dan de afgesproken tijd verschijnt, wordt de sessietijd bekort tot de oorspronkelijke eindtijd. De kosten worden volledig doorberekend (uitgezonderd bijzondere overmacht situaties buiten de wil van klant om). 
 7. Praktijk Roozemond draagt zorg voor de overdracht, na toestemming van de klant, voor vervangen bij ziekte of persoonlijke omstandigheden van de therapeut.
 1. Tarieven

Intake 

Vanaf 18 jaar per zestig minuten: €45,00

Jongeren tot 18 jaar per zestig minuten: €40,00

Reguliere sessie

Vanaf 18 jaar per zestig minuten: €55,00

Jongeren tot 18 jaar per zestig minuten: €50,00

Gesprekken zullen na 90 minuten per kwartier afgerond worden.

Vergoeding

Geen vergoeding vanuit de zorgverzekering

 1. Facturen
 1. Facturen dienen door de klant middels overmaking per bankoverschrijving binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan, tenzij vooraf anders overeengekomen. 
 2. Indien een factuur niet tijdig wordt betaald stuurt Praktijk Roozemond tweemaal een herinnering. Na 7 dagen van de tweede herinnering schakelt zij een incassobureau in voor de inning van onbetaalde factuur. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de klant. 
 3. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is het niet mogelijk een nieuwe afspraak te maken.
 4. De klant dient eventuele bezwaren tegen de factuur binnen vijf dagen na factuurdatum aan Praktijk Roozemond schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken. 
 5. Indien een factuur betwist wordt dient het niet-betwiste deel te worden betaald. Over het betwiste deel treden partijen in overleg.
 1. Beëindiging van de overeenkomst
 • Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door middel van een schriftelijk bericht of schriftelijke bevestiging van een mondelinge afspraak en onder vermelding van de reden van beëindiging. 
 • Indien Praktijk Roozemond de overeenkomst wenst te beëindigen heeft zij de verplichting om de klant te verwijzen naar een andere geschikte therapeut. Bovendien dient zij het dossier met toestemming van de klant over te dragen aan de nieuwe therapeut. 
 • Indien Praktijk Roozemond de klant doorverwijst naar een andere therapeut is Praktijk Roozemond niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. De klant is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze ingaat op de suggestie van Praktijk Roozemond  voor een doorverwijzing. 
 • Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van klant bestaan om openstaande rekeningen en de door de beëindiging te laat afgemelde ingeplande sessies aan praktijk Roozemond te voldoen. 
 • De beëindiging van de overeenkomst levert voor beide partijen geen grond op voor een schadevergoeding, behoudens de verplichting om een te laat afgezegde afspraak alsnog te vergoeden.
 1. Klachten, geschillen
 1. De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In deze wet staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. 
 2. Iedereen die een vorm van zorg verleent valt onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillenzorg (Wkkgz). 
 3. Indien de klant een klacht heeft over Praktijk Roozemond, wordt de klant gevraagd om de klacht eerst met Praktijk Roozemond bespreekbaar te maken.  
 4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na vaststelling, en binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Praktijk Roozemond. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Praktijk Roozemond in staat is adequaat te reageren.
 5. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kan de klant zich wenden Quasir. Informatie hierover treft u aan op de website van ZZP Nederland. 
 6. Praktijk Roozemond is aangesloten bij ZZP Nederland, een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.
 7. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Wanneer de klacht gegrond is ontvangt de klant het teveel betaalde terug.
 8. Praktijk Roozemond is niet aansprakelijk voor gevolgen van het begeleidingstraject.
 1. Cliëntendossier en privacy

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. 

 

 1. Praktijk Roozemond handelt volgens alle ter zake doende wet- en regelgeving waaronder de AVG.
 2. De klant is zich ervan bewust dat Praktijk Roozemond bijzondere en algemene persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van de klant nodig heeft om het traject deskundig te kunnen uitvoeren. 
 3. Voor een goede begeleiding is het van belang dat Praktijk Roozemond een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de klant en aantekeningen over de onderwerpen die tijdens een sessie zijn besproken. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die Praktijk Roozemond, na expliciete toestemming van de klant, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 
 4. Praktijk Roozemond doet haar uiterste best om de privacy van de klant te waarborgen. Ze is zich ervan bewust dat er sprake is van bijzondere persoonsgegevens, de inhoud van een dossier is gevoelig voor de betrokkene en vergt een grote mate van vertrouwelijkheid. Praktijk Roozemond zet zich in om deze gegevens vertrouwelijk te laten blijven en heeft hiervoor maatregelen genomen. 

Dit betekent onder meer dat Praktijk Roozemond:

 1. zorgvuldig omgaat met de persoonlijke en medische gegevens van de klant
 2. als enige toegang heeft tot de gegevens van het dossier van de klant
 3. wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heeft
 1. De gegevens uit het dossier van de klant kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met toestemming van de klant
 2. Voor inzage door de klant
 3. Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van therapeut
 4. Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, tbv opstellen van een factuur
 1. Praktijk Roozemond registreert de NAW-gegevens van haar klant en de begeleidingsgegevens in een digitaal dossier. Deze gegevens worden voor een periode van twintig jaar bewaard zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, waarna zij vernietigd worden. 
 2. Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de therapeut en de klant degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat een digitale media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Praktijk Roozemond is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de therapeut.
  2. Praktijk Roozemond is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Praktijk Roozemond is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
  3. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die klant en therapeut gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 • Na afloop van iedere sessie wordt de klant in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Praktijk Roozemond adviseert de klant over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. 
 • Praktijk Roozemond aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de klant onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie, heeft verzwegen of achtergehouden. 

 

 1. Overige bepalingen
 • Alle door Praktijk Roozemond geleverde en uitgeleende zaken, bijv kaarten, spellen, boeken, tekeningen, oefeningen etc, blijven eigendom van Praktijk Roozemond.
 • De klant past interventies die tijdens een sessie uitgevoerd zijn, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de klant zijn aangeleerd, worden uitsluitend door de klant op zichzelf toegepast en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen.
 1. Praktijk Roozemond begeleidt geen klanten die onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de klant bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, komt de sessie te vervallen en worden de kosten volledig in rekening gebracht
 1. Geen crisisdienst
  Praktijk Roozemond heeft geen crisisdienst. In geval van crisis en de klant kan geen contact kan krijgen met de therapeut, dan dient de klant contact op te nemen met diens huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).